Čajevi
Kirkolina
Aromaterapija
Sirupi
Kozmetika
Preporučujemo
proizvod

Relax Massage Oil

0 RSD
Index biljaka

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda

Kirka Corporation  pod geslom: ♥ Od prirode Vama ♥ proizvodi i prodaje široku paletu proizvoda na bazi lekovitog bilja kao što su:
 filter čajevi
 čajne mešavine
 biljne komponente
 biokozmetika
 biljni ekstrakti
Obaveza je preduzeća da korisnicima ovih proizvoda UVEK osigura zdravstveno bezbedan i kvalitetan proizvod, saglasan sa: deklaracijom za proizvod, propisima i standardima.
U tom pogledu će preduzeće stalno činiti niz preventivnih mera, integrisanih u HACCP sistem i sistem za upravljanje kvalitetom, saglasno sa standardom ISO 9001:2000.

Preduzeće KIRKA CORPORATION D.O.O. se obavezuje da će trajno preduzimati najveće napore da:
Postane i ostane lider u ovoj delatnosti na području države, jugoistočne Evrope i jedan od poznatih i priznatih proizvođača u Evropi.
♠ ♠ ♠
Svoje proizvode proizvodi i isporučuje saglasno sa međunarodnim i državnim propisima i standardima ISO 9001:2000 i HACCP i o tome stekne odgovarajuće verifikacije.
♠ ♠ ♠
Stalnom kontrolom proizvoda i procesa u pogledu higijene, dobre prakse i samokontrole na temeljima HACCP-koncepta odstrani sve rizike po bezbednost i zdravlje korisnika.
♠ ♠ ♠
Osigura proveru i usklađivanje proizvoda sa proizvođačkim specifikacijama i propisanim zakonskim odredbama, da omogući sledljivost proizvoda i pozitivnu komunikaciju sa tržištem
♠ ♠ ♠
Obavlja proizvodnju u čistim i na sve druge načine zaštićenim prostorijama
♠ ♠ ♠
Održava u najboljem stanju svoju opremu za proizvodnju
♠ ♠ ♠
Nabavlja materijal za proizvodnju od proverenih isporučilaca, da laboratorijskim i drugim analizama proverava ispravnost sirovina i da merne instrumente i opremu redovno etalonira i proverava
♠ ♠ ♠
Koristi u procesu proizvodnje isključivo vodu za piće
♠ ♠ ♠
U proizvodnim prostorijama i na opremi za proizvodnju, po posebnim planovima i uputstvima, bude postignuta maksimalna higijena
♠ ♠ ♠
Uspostavi kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa poslovnim partnerima.
♠ ♠ ♠
Stimuliše stručno osposobljavanje zaposlenih, njihovu kreativnost, inicijative i odgovornost za kvalitet.
♠ ♠ ♠
Osigura da zaposleni u proizvodnom procesu budu stalno obučavani o značaju bezbednosti proizvoda i primeni HACCP sistema, podvrgnuti periodičnim zdravstvenim kontrolama i svesni sopstvenih odgovornosti za mere i pravila koja moraju preduzimati odnosno poštovati
♠ ♠ ♠
Svi zaposleni daju lični doprinos sprovođenju ove Politike kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kroz nastojanja da svaki posao urade kvalitetno i na vreme i da tako poboljšaju ukupne rezultate poslovanja.
♠ ♠ ♠
Korišćenjem zdravih, prirodnih sirovina i kontrolisanih procesa
štiti, čuva i unapređuje životnu sredinu.

       Direktor:  Slavica Janjušević